Achiziție servicii pază

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 februarie 2024, ora 10:00

Anunțul in SICAP: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100549696

Publicat 26 ianuarie 2024, actualizat 2 februarie 2024
2 februarie 2024

În urma contestației depuse de către S.C. CONDOR C&C SECURITY S.R.L., Comisia de soluționare a contestațiilor a decis anularea procedurii.

1 februarie 2024

Raspuns consolidat servicii paza.pdf

26 ianuarie 2024

Invitatie si caiet de sarcini.pdf

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, are onoarea să vă invite să participați la -procedura proprie- de atribuire a contractului de achiziție publică, avand ca obiect: Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, conform Caietului de sarcini.

Cod CPV: 79713000-5

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Pretul cel mai scazut [(TARIF UNITAR OFERTAT (lei/ora/post paza fix/mobil ) cel mai scăzut în lei, fără TVA].

Durata contractului de servicii: de la data semnării până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire pentru maximum 3 (trei) luni.

1. Conținut oferta

a) Scrisoare de înaintare

b) Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele din Caietul de sarcini. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte parțiale. (Formularul nr.8)

c) Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale. (Formularul nr.2,Formularul nr.3).

In situatia in care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată, oferta va fi respinsa si considerata inacceptabila deoarece NU există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, cu doua zecimale, fara TVA, cu mentionarea distincta a TVA.

d) Documente de calificare:

Impreuna cu oferta se vor depune si urmatoarele documente de calificare

Certificatul constatator emis de Ministerul Justiției-Oficiul Registrului Comerțului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, valabil la momentul prezentării ofertei

2. Condiții generale

Limba de redactare a ofertei: română.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor

Solicitările de clarificări privind documentele achiziției pot fi transmise de către ofertanți cel mai tarziu cu 2 (doua) zile lucrătoare înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar răspunsul autorității contractante nu poate fi mai târziu de o zi lucrătoare pana la data limita de depunere a ofertelor.

Ofertele se depun in plic sigilat, la Registratura (program: Luni-Joi: 9.00-15.00, Vineri: 9.00-14.00) Universității de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din str. Academiei, nr. 18-20, Sector 1, București, iar pe acesta se va specifica: DOCUMENTE PENTRU SELECȚIA DE OFERTE pentru Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor pentru Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”; A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE. 05.02.2024, ORA: 11.00

Oferta depusă după data și ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea precizată în documentație, nu este luata in considerare si, se returnează fără a fi deschisă ofertantului care a depus-o.

Ofertele se vor redacta in limba romana.

Data limită pentru primirea ofertelor: 05.02.2024, ora: 10.00. Plicurile sosite dupa data si ora limita stabilite prin prezenta invitație vor fi respinse la deschidere.

Data deschiderii ofertelor: 05.02.2024, ora: 11.00