Achiziție servicii pază

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 25 aprilie 2024, ora 10.00

Anunțul in SICAP: https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100571888

17 aprilie 2024

Invitatie de participare si caiet de sarcini 17.04.2024.pdf

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în Str.Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, are onoarea să vă invite să participați la -procedura proprie - de atribuire a contractului de achiziție publică, avand ca obiect: -Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, conform Caietului de sarcini.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Pretul cel mai scazut [(TARIF UNITAR OFERTAT (lei/ora/post paza fix/mobil ) cel mai scăzut în lei, fără TVA].

Durata contractului de servicii: de la data semnării până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire pentru maximum 3 (trei) luni.

Continut oferta:

a) Scrisoare de inaintare

b) Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele din Caietul de sarcini. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale. (Formularul nr.8)

c) Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale. (Formularul nr.2, Formularul nr.3).

In situatia in care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată, oferta va fi respinsa si considerata inacceptabila deoarece NU există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, cu doua zecimale, fara TVA, cu mentionarea distincta a TVA.

d) Documente de calificare:

Impreuna cu propunerea de oferta se vor depune si urmatoarele documente de calificare:

Valoarea estimata a contractului de servicii/anul 2024 este: 659016 lei fără TVA, reprezentand 27 lei/ lei/ora/post paza fix/mobil x 24408 ore

Clarificările cerute de către operatorii economici interesați înainte de data limită de depunere a ofertelor se vor transmite prin e-mail la adresa achizitii@uauim.ro. Data limita de primire a cererilor de clarificare va fi 19.04.2024, iar Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” va răspunde, în mod clar, complet și făra ambiguități, cel tarziu pe data de 23.04.2024. Răspunsul se va transmite prin e-mail operatorului economic care a făcut solicitarea și pentru a informa toți operatorii economici interesați cu privire la clarificările primite dar și cu privire la răspunsul Universității de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, acestea se vor publica pe site-ul: uauim.ro - Secțiunea: Anunturi.

Ofertele se depun in plic sigilat, la Registratura (program: Luni-Joi: 9.00-15.00, Vineri: 9.00-14.00) Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Str.Academiei, nr. 18-20, Sector 1, Bucuresti, iar pe acesta se va specifica: DOCUMENTE PENTRU SELECȚIA DE OFERTE pentru -Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”,; A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE. 25.04.2024, ORA: 11.00

Oferta depusă după data și ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea precizată în documentatie va fi considerata neconforma (art.137 alin (3) lit f) ). Ofertele se vor redacta in limba romana.

Data limită pentru primirea ofertelor: 25.04.2024, ora: 10.00. Plicurile sosite dupa data si ora limita stabilite prin prezenta invitatie vor fi considerate neconforme (art.137 alin (3) lit f) ). Data deschiderii ofertelor: 25.04.2024, ora: 11.00