Achiziție servicii pază

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 11 martie 2024, ora 10.00

Anunțul in SICAP: https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100557555

Publicat 28 februarie 2024, actualizat 4 aprilie 2024
4 aprilie 2024

Nota de anulare a procedurii de atribuire prin licitatie publica privind Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”

Nota anulare.pdf

28 februarie 2024

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, are onoarea să vă invite să participați la -procedura proprie - de atribuire a contractului de achiziție publică, avand ca obiect: Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, conform Caietului de sarcini

Cod CPV: 79713000-5

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: Pretul cel mai scazut [(TARIF UNITAR OFERTAT (lei/ora/post paza fix/mobil ) cel mai scăzut în lei, fără TVA].

Durata contractului de servicii: de la data semnării până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire pentru maximum 3 (trei) luni.

Continut oferta

a) Scrisoare de inaintare

b) Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele din Caietul de sarcini. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale. (Formularul nr.8)

c) Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale. (Formularul nr.2, Formularul nr.3).

In situatia in care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată, oferta va fi respinsa si considerata inacceptabila deoarece NU există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, cu doua zecimale, fara TVA, cu mentionarea distincta a TVA.

d) Documente de calificare:

Impreuna cu oferta se vor depune si urmatoarele documente de calificare

Condiții generale

Limba de redactare a ofertei: română.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor

Clarificările formulate de către operatorii economici interesați înainte de data limită de depunere a ofertelor se vor transmite prin e-mail la adresa cristina.neagoe@uauim.ro. Data limita de primire a cererilor de clarificare va fi 06.03.2024, iar Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” va răspunde, în mod clar, complet și făra ambiguități, cel tarziu pe data de 08.03.2024. Răspunsul se va transmite prin e-mail operatorului economic care a făcut solicitarea și pentru a informa toți operatorii economici interesați cu privire la clarificările primite dar și cu privire la răspunsul Universității de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, acestea se vor publica pe site-ul: uauim.ro - Secțiunea: Anunturi.

Ofertele se depun in plic sigilat, la Registratura (program: luni-joi: 9.00-15.00, vineri: 9.00-14.00) Universității de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din str. Academiei, nr. 18-20, Sector 1, București, iar pe acesta se va specifica: DOCUMENTE PENTRU SELECȚIA DE OFERTE pentru Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”; A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE. 11.03.2024, ORA: 11.00

Oferta depusă după data și ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea precizată în documentație, nu este luata in considerare si, se returnează fără a fi deschisă ofertantului care a depus-o.

Ofertele se vor redacta in limba romana.

Data limită pentru primirea ofertelor: 11.03.2024, ora: 10.00. Plicurile sosite dupa data si ora limita stabilite prin prezenta invitație vor fi respinse la deschidere.

Data deschiderii ofertelor: 11.03.2024, ora: 11.00

Anuntul a fost publicat si în SEAP, la adresa: https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100557555