Achiziție „Kit instruire studenti – an 3”

Data limită pentru primirea ofertelor: 6 aprilie 2023, ora 16:00

Publicat 29 martie 2023, actualizat 11 aprilie 2023
11 mai 2023

Ca urmare a publicării Invitației de participare pentru achiziția de „Kit instruire student – An 3”, în urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat câștigător este SC 2M DISTRIBUTION GRUP S.R.L.

Obiectul contractului: „Kit instruire student – An 3”

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 28011.86 LEI (douazecisioptmiiunsprezeceleisioptzecisisasebani), din care 4472.48 LEI (patrumiipatrusutesaptezecisidoileisipatruzecisioptbani) reprezintă TVA.

29 martie 2023

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” va invita sa depuneti oferta pentru cererea de oferte „Kit instruire studenti – an 3”.

Valoarea estimata a achizitiei este de 24369,75 lei fara TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 06.04.2023, ora 16.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Prețul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Str. Academiei nr 18-20, 010014, București, România. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate care trebuie să includă și furnizarea produselor care fac obiectul prezetei Invitații sau similare.

AG380 Invitatie KIT stud rev 2023 rev.docx