IT-14 Practical Exercises

The Faculty of Architecture / Architecture
4th Year, sem 2, 2023-2024 | Compulsory Course | Hours/Week: 2L | ECTS Credits: 2
Fișa disciplinei:
IT-14 A Activitati practice.pdf
Department:
History & Theory of Architecture and Heritage Conservation
Course Leader:
lect. dr. arh. Toader Popescu
Teaching Staff:
lect. dr. arh. Toader Popescu, lect. dr. arh. Irina Tulbure-Moldovan, lect. dr. arh. Irina Calotă, asist. dr. arh. Alexandra Teodor, asist. dr. arh. Ilinca Păun Constantinescu, asist. dr. arh. Diana Mihnea
Teaching language:
Romanian
Learning outcomes:
Understanding of the working tools used in the cultural evaluation of the built heritage in order to assess and regulate the restrictions and possibilities of intervention. The exercise is based on on-site visits and research on primary sources (written documents, cartographic and iconographic documents, etc.) or secondary sources.
Content:
• Introductory lectures (groups of students);
• Field visits / discussion (groups of students) of selected buildings;
• Research, analysis and inventory of buildings;
Note: The detailed program of the practical activities will be announced at the beginning of the practice period.
Teaching Method:
Introductory lecture, field trip and individual or team research.
Assessment:
Charts, tables and other similar instruments.
Bibliography:
ANTONESCU, Petre, Clădiri. Construcții, proiecte și studii, București, ed. Tehnică. 1963
CALOTĂ, Irina, Dincolo de centru: politici de locuire în București, 1910-1944, București, ed. Ozalid, 2017
CONSTANTIN, Paul, Dicționar universal al arhitecților, București, ed. Științifică și Enciclopedică, 1986
CRITICOS, Mihaela, Art Deco sau modernismul bine temperat, București, ed. Simetria, 2009
GIURESCU, Constantin C., Istoria Bucureștilor, București, ed. pentru Literatură, 1996
IONESCU, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, București, ed. Academiei R.S.R., 1982
IONNESCU-GION, G., I., Istoria Bucurescilor, București, 1899
HARHOIU, Dana, București, un oraș între Orient și Occident, București, Simetria, 1997
LASCU, Nicolae, Legislație și dezvoltare urbană, București 1831-1952, Teză de doctorat, București, IAIM, 1997
LASCU, Nicolae, Bulevardele bucureștene până la Primul Război Mondial, București, ed. Simetria, 2011
MACHEDON, Luminița, SCOFFHAM, Ernie, Romanian Modernism: The Architecture of Bucharest 1920-1940, MIT Press, 1999
MUCENIC, Cezara, București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX, București, ed. Silex, 1997
NEMȚEANU, Ruxandra, Vila în stil neoromânesc. Expresia căutărilor unui model autohton în locuința individuală urbană, București, ed. Simetria, 2014
OLTEANU, Radu, Bucureștii în date și întâmplări, București, ed. Paideia, 2002
PARUSI, Gheorghe, Cronologia Bucureștilor 20 septembrie 1459 – 31 decembrie 1989 – Zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, București, ed. Compania, 2005
PĂNOIU, Andrei, Evoluția orașului București, București, Fundația Arhitex Design, 2011
POTRA, George, Din Bucureștii de ieri, București, ed, Științifică și Enciclopedică, 1990
POPESCU, Carmen, Le style national roumain, București, ed. Simetria, 2004
POPESCU, Carmen, (coord.), Spațiul modernității românești, 1906-1947, București, Fundația Arhitex Design, 2011
SOCOLESCU, Toma, Fresca arhitecților care au lucrat în Romania în epoca modernă 1800-1925, București, ed. Caligraf Design, 2004;
STOICA, Lucia, Ionescu-Ghinea Neculai et alii, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, București, ed. Universalia, 2005, 2 vol., 1999;
STOICESCU, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, București, Editura Academiei RPR, 1960;
VOINEA, Andrei Răzvan, Idealul locuirii bucureștene: familia cu casă și grădină. Parcelările Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine - București (1908-1948), București, 2018
***, Centenar Horia Creanga, UAR, 1992
***, București anii 1920 – 1940: între avangardă și modernism, UAR, București, 1994
***, Centenar Marcel Iancu 1895-1995, București, ed. Simetria, 1996

Planuri și ghiduri istorice și actuale ale orașului București
1846 Borroczyn, Rudolf, Artur, (redesenat Cincinat Sfințescu), Planul Bucureștiului - ridicat și nivelat - din porunca D-lui Marelui Vornic al Departamentului Trebilor din Năuntru - Barbu Știrbei - după întocmirea Secției Inginerești - sub direcția specială - a - Maiorului Baron Rudolf Artur Borozin - în zilele Prea Înaltului Domn Stăpânitor - Gheorghe Dimitrie Bibescu V. V., sc.1:2.000, 1846 (1915);
1852 Borroczyn, Rudolf, Artur, Planul Bukurestiului - Ridikat, tras chi publikat - din porunka Prea Înăltzatului Domn Stăpânitor - Barbu Dimitrie Stirbeiu V. V, 1852, scara 1:10.000;
1883 D. P. Sesquières, Gr. Cerchez - Plan general București (planul orașului);
1893 Orăscu G. A., Planul Orașului Bucuresci - Revědut și corectat conform rectificărei Dâmboviței, planurilor de aliniere al stradelor și bulevardelor. – sub direcția, D-lui G. A. Orěscu - Șeful Serviciului, București, 1893;
1895-1899 Institutul Geografic al Armatei, Planul orașului București lucrat de Institutul Geografic al Armatei pentru Primăria Capitalei în al XXXIII-lea an al Domniei M. S. Regelui CAROL I, 1895-1899, scara 1:5.000;
1911 Institutul Geografic al Armatei, Planul orașului București. Ediția oficială, 1911, scara 1:5.000 și 1:1000;
1927 Compagnie Aérienne Française Suresnes (Seine), Aerofotografie;
1935 Planul Director de Sistematizare din 1935 și Regulamentul de Construcții și Alinieri al Municipiului București din 1939;
1991 Planul topografic al Municipiului București revizuit, sc. 1:2.000 și 1:500.
Suprapuneri aerofotograme: https://fostulbucuresti.github.io/#14/44.4307/26.0937/!a1!a2!a6

Internet
http://digibuc.ro/
https://arhivadearhitectura.ro/
http://www.arhivacezaramucenic.rhabillage.ro/
http://urbanism.pmb.ro/index.aspx
https://www.uauim.ro/departamente/itcp/documentatie/