Foto Mihaela Negulescu

Mihaela Negulescu

Dr.arh.
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Urbanism

Proiecte de cercetare

COST (European Cooperation in Science and Technology) action - CA16222 – WISE-ACT “WIDER IMPACTS AND SCENARIO EVALUATION OF AUTONOMOUS AND CONNECTED TRANSPORT”/ “IMPACTE ȘI SCENARII DE EVALUARE A TRANSPORTULUI AUTONOM ȘI CONECTAT” /, membru al comitetului de management pentru România și manager de proiect pentru pentru UAUIM, https://www.cost.eu/actions/ca16222/#tabs|Name:overview

COST (European Cooperation in Science and Technology) action - CA 18110, Underground4Value - UNDERGROUND BUILT HERITAGE AS A DRIVER FOR COMMUNITY VALORISATION / PATRIMONIUL CONSTRUIT SUBTERAN CA MOTOR AL VALORIZĂRII COMUNITĂȚII /, membru al comitetului de management pentru România și manager de proiect pentru UAUIM, https://underground4value.eu/

SAFENET - CERCETĂRI PENTRU ESTIMAREA ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚELOR DE SIGURANȚĂ INTRINSECĂ A REȚELELOR TRAFICULUI URBAN (SAFENET), Coordonator: UPB, proiect tip PCCA TIP 2, Domeniul 7, finanțat de MEC-prin Planul ațional CDI-Programul “Parteneriate”, proiect câștigător în competiția 2011, (CONTRACT UEFISCDI nr. 193/ 2012, UAUIM nr. 6 /2012) - Responsabil de proiect pentru UAUIM, https://ingtrans.pub.ro/content/SAFENET.html

DANURB (DTP1-249-2.2) – “DUNĂREA BRAND URBAN – CREAREA UNEI REȚEA REGIONALĂ PRIN TURISM ȘI EDUCAȚIE, PENTRU ÎMBUĂTĂȚIREA IDENTITĂȚII CULTURALE ȘI SOLIDARITĂȚII /„DANUBE URBAN BRAND - A REGIONAL NETWORK BUILDNG THROUGH TOURISM AND EDUCATION TO STRENGTHEN THE DANUBE CULTURAL IDENTITY AND SOLIDARITY, INTERREG TransnationaL Danube Programme, 2017-2019, co-autor https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/4534

MODUR – PROMOVAREA MOBILITATII URBANE DURABILE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, Programul ”Cercetare de excelență, M.Ed.C, 2005-2008 – coautor si coordonator al etapelor 2, 3, 4 pentru UAUIM, https://ingtrans.pub.ro/content/MODUR.html

Participări la conferințe

Negulescu Mihaela (2018), LU&M INTEGRATED PLANNING, IN THE DISRUPTIVE CONTEXT OF THE EMERGING CASE MOBILITY SYSTEMS & SERVICES - SMART CITY’S MOBILITY CHALLENGES – prezentare la la Forumul de la Graz "Viitorul mobilității în orașele europene" pentru dezvoltarea Agendei STRIA a EU pentru Cercetare în Transport și Inovare / 'The future of mobility in European cities: Graz Forum contributing to the EU's Strategic Transport Research and Innovation Agenda (STRIA)', under the Austrian Presidency of the Council of the European Union, 26-27 November 2018, Graz, Austria (prezentare făcută la invitația DG MOVE- European Commission).

Negulescu Mihaela (2020), SMART MOBILITY - CHALLENGES FOR MOBILITY POLICIES AND SPATIAL PLANNING, ‘Spotlight 2030’-Smart Cities International Conference (SCIC) 8th Edition, SNSPA, Bucharest, December 3-4.

Negulescu, Mihaela (2020), MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ – SCHIMBĂRI DE PARADIGMĂ și PROVOCĂRI ALE DEZVOLTĂRII POLITICILOR DE MOBILITATE, ÎN ROMÂNIA, Webinar: Mobilité urbaine : acteurs et enjeux - La mobilité peut-elle être durable?, Cycle de webinaires franco-roumaines: mobilité urbaine durable, organizatori- Ambasada Franței, Institutul Francez din România, 30 octombrie 2020 , on-line.

Negulescu, Mihaela (2019)“ MIZE URBANISTICE ȘI DE MEDIU ALE PLANURILOR DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, ÎN ROMÂNIA”, prezentare în cadrul seminarului româno-francez “Ameliorarea calității aerului în orașe : perspective franco-române”, orgnizat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România, ı̂n parteneriat cu Facultatea de Biologie de la Universitatea din București, 29 octombrie 2019, București.

Negulescu, Mihaela (2020), INCLUSIVE ACCESSIBILITY WITHIN & TO THE CITY , workshop C3 & C4 - Intensive programmes Vienna: Creative Danube: towards new methods of assesing the spatial urban complexity of Danubian SMCs, DANUBIAN_SMCs Erasmus+ program, 19.10 - 23.10. 2020, on-line.

Publicații și articole

Negulescu, Mihaela Hermina (2011), MOBILITATE ȘI FORMĂ URBANĂ - ASPECTE TEORETICE, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2011 (carte de autor) - ISBN- 978-606-638-004-1, https://editura.uauim.ro/publicatii/?page=6

Negulescu, Mihaela Hermina (2011), PRACTICA URBANISTICĂ DE REMODELARE SUSTENABILĂ A MOBILITĂȚII, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2011 (carte de autor) - ISBN – 978-606-638-005-8, https://editura.uauim.ro/publicatii/?page=5

Negulescu M. et all (2012), CERCETARI INTERDISCIPLINARE PRIVIND RELAȚIA FORMĂ URBANĂ - SIGURANȚA DEPLASĂRILOR - etapa 1, carte pentru diseminarea rezultatelor cercetării -etapa 2012, (coordonator: conf. dr. arh. Mihaela Negulescu, colectiv de elaborare: conf. dr. arh. Mihaela Negulescu, conf. dr. arh. Angelica Stan, conf. Dorinela Costescu), la Editura Universitară „Ion Mincu” , decembrie 2012, https://editura.uauim.ro/publicatii/?page=1

Negulescu M.H. (2019), NOUĂ SCHEMĂ DE MOBILITATE ZONALĂ PENTRU PUNEREA ÎN VALOARE A PARCULUI CAROL în “PARCUL CAROL, PATRIMONIUL ARTISTIC, ARHITECTURAL SI NATURAL", Editor: Constantin Hostiuc, Bucuresti, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2019, ISBN - 978-606-638-188-8 https://editura.uauim.ro/publicatii/

Negulescu MH (2013), REABILITAREA PEISAJULUI PRIN POLITICI ȘI INTERVEȚII PENTRU REMODELAREA MOBILITĂȚII / LANDSCAPE REHABILITATION THROUGH POLICIES AND URBAN INTERVENTIONS FOR RESHAPING MOBILITY, în “Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes”, editorI: Crăciun C., Boștenaru M., Springer Geography e-book, ISBN 978-94-017-8535-8 Netherlands Ed. (Dordrecht), https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geography/book/978-94-017-8535-8

Negulescu M., Antonić B., Vukmirović M.(2019), CONNECTIVITY ALONG DANUBE RIVER, în BOOK ON THE UNEXPLORED CULTURAL HERITAGE ON COMMUNITIES BY THE DANUBE, DANUrB PTOJECT 2017-2019, Interreg, Danube Programme, Editori: Benko Melinda, Gregor Pavel, Lubica Vitkova, Nakladatelství Gasset, Praga, 2019 - https://urb.bme.hu/danurb2019/DANURB__BOOK.pdf

Negulescu M.H.(2016), INTERMODAL GATES OF BUCHAREST, Book of the research conference in construction, economy of construction, urbanism and urban planning, pg. 13-22, INCD URBAN-INCERC

Negulescu M.H. (2019), NOUĂ SCHEMĂ DE MOBILITATE ZONALĂ PENTRU PUNEREA ÎN VALOARE A PARCULUI CAROL în “PARCUL CAROL, PATRIMONIUL ARTISTIC, ARHITECTURAL SI NATURAL", Editor: Constantin Hostiuc, Bucuresti, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2019, ISBN - 978-606-638-188-8 https://editura.uauim.ro/publicatii/

Negulescu M.H. (2008), INOVAȚII ÎN ABORDAREA MOBILITǍȚII ȘI IMPLICAȚII ALE ACESTORA ÎN PLANIFICAREA SPAȚIALǍ, în “Preocupări recente în planificarea spațială – spre confluența tendințelor europene cu prioritătile naționale” (ediție îngrijită de Sârbu Cătălin, Pascariu Gabriel) , Ed. Universitară “Ion Mincu”, București

Ateliere, workshopuri, concursuri

Forumul de la Graz "Viitorul mobilității în orașele europene" pentru dezvoltarea Agendei STRIA a EU pentru Cercetare în Transport și Inovare / 'The future of mobility in European cities: Graz Forum contributing to the EU's Strategic Transport Research and Innovation Agenda (STRIA)', under the Austrian Presidency of the Council of the European Union, 26-27 November 2018, Graz, Austria – invitat în grupul de lucru

Workshop internațional organizat în cadrul proiectului COST - Undergroun4value, februarie 2020, Napoli – membru în WG3 - Underground Built Heritage Reuse and Valorisation Strategies

Workshop internațional organizat în cadrul proiectului WISE-ACT COST Action CA16222, Salonic - membru în WG2 – Social Challenges

Workshop internațional organizat în cadrul proiectului COST - Undergroun4value, Lisabona, octombrie 2021 – membru în WG4 - Underground Built Heritage Planning Approaches

"Viitorul mobilității urbane - design cu tehnologia VAC", al doilea workshop multidisciplinar în domeniul mobilității urbane, organizatori: UAUIM, UPB, UTCB (prezentare în newsletter CIVINET România, nr.7- aprilie 2021, pg.5 https://civitas.eu/sites/default/files/documents/newsletter_civinet_romania_aprilie_2021.pdf) – coordonator pentru UAUIM

Alte informații

Coordonator master "Mobilitate urbană"- Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu"

Membru afiliat al Școlii Doctorale de Urbanism - UAUIM, abilitat pentru îndrumarea studiilor de doctorat

Expert evaluator pentru Comisia Europeană – Research Executive Agency (REA) - program HORIZON 2020 – calls “Mobility for Growth” (2014-prezent)

Expert evaluator pentru Institutul de cultură al Barcelonei la evaluarea proiectelor depuse în concursul de granturi pentru cercetare și inovare în cadrul Planului Științific al Barcelonei 2019, organizat de Agenția de Management al Granturilor de Cercetare Universitară / - Barcelona Institute of Culture’s Call for grants and subsidies for research and innovation projects under the Barcelona Science Plan 2019, managed by the Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR), 2019 – tematica: mobilitate urbană

Expert în urbanism și mobilitate urbană în comisiile de evaluare a concursurilor “Ville Durable” organizate de Ambasada Franței și Institutul Cultural Francez pentru orașele din România (2017, 2018, 2019, 2021)

Membru în comisia științifică a revistei Journal of Urban and Landscape Planning – JULP (Editura Universitară „Ion Mincu”)

Membru permanent al grupului de lucru de la Ministerul Transporturilor (2021)

Membru al grupului de lucru pentru realizarea Planului Integrat de Mobilitate în Municipiul București și zona sa regională de influență în transport, din cadrul Primăriei Municipiului București (2012-2014)

Membru în grupul național de lucru pentru PMUD (MDRAP).

CV-Mihaela-Negulescu.pdf