UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Proiect de restaurare - Intervenție pe un obiectiv de arhitectură istorică

I. CONSIDERAȚII GENERALE

Proiectul de restaurare este o activitate complexă, strict etapizată, care presupune conlucrarea multidisciplinară a mai multor categorii de specialiști, printre care: arhitecți-restauratori, artiști plastici, istorici, arheologi, ingineri de structuri, ingineri de instalații, fizicieni, chimiști, ingineri geologi etc. Spre deosebire de proiectul obișnuit de arhitectură, unde edificiul rezultă în urma unei gândiri abstracte de proiectare, schițele premergând întotdeauna șantierului, în restaurare se pornește "în sens invers", de la o situație existentă, deciziile luându-se numai în urma analizei exhaustive a acesteia, din diferite puncte de vedere. Astfel, proiectul de restaurare este întotdeauna format dintr-un STUDIU PREALABIL, care fundamentează PROIECTUL DE INTERVENȚIE, cu etapele sale: STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT DE AUTORIZARE, PROIECT TEHNIC și DETALII DE EXECUȚIE. Este de remarcat că, mai mult decât în proiectarea obișnuită de arhitectură, detaliile tehnice de execuție se execută numai în urma contactului permanent cu situația reală, eventual chiar pe șantier.

II. STUDIUL PREALABIL

Este studiul științific și tehnic care trebuie să colecteze toate datele posibile despre obiectul de arhitectură existent, să determine cauzele care au dus la starea prezentă a acestuia și să propună strategia de intervenție. Este un studiu complex și multidisciplinar, compus din mai multe părți:

II.1. STUDIU DOCUMENTAR ȘI ISTORIC

Este studiul, întocmit de unul sau mai mulți specialiști atestați în domeniul patrimoniului de arhitectură, care pune în evidență evoluția istorică a obiectului de arhitectură, diversele etape ce i-au marcat existența, documentația scrisă și iconografică referitoare la acesta. Studiul istoric, pe baza stabilirii și ierarhizării valorilor obiectului de arhitectură, enunță o serie de reglementări și permisivități pentru viitoarea intervenție și poate propune o strategie pentru aceasta.

II.2. CERCETĂRI PE SPECIALITĂȚI

Sunt acele cercetări legate de o multitudine de aspecte legate de obiectul de arhitectură, referindu-se la componentele sale, devenirea sa în timp, situl pe care acesta este amplasat etc. Enumerăm aceste cercetări:

 • cercetare arheologică
 • cercetare de arhitectură
 • cercetări fizice și chimice referitoare la substanța obiectului de arhitectură
 • studiu geotehnic, referitor la condițiile de solului de amplasament al obiectului
 • ridicare topografică (situația exactă a denivelărilor, taluzurilor etc.)
 • studiu higrotehnic, referitor la apele din zonă

II.3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE A OBIECTULUI

Se va face pe baza însumării cercetărilor enumerate anterior. Este vorba atât de o analiză de arhitectură, efectuată de arhitectul-restaurator, cât și de una a structurii, executată de inginerul-structurist, eventual și de o analiză a instalațiilor, făcută de inginerul de instalații, de una a componentelor cu valoare artistică deosebită (stucaturi, basoreliefuri, elemente de sculptură în lemn, inscripții etc.), efectuată în genere de către artistul plastic restaurator.

Instrumentele de bază ale acestei analize (atenție, nu numai a celei de arhitectură!) sunt RELEVEUL CONSTRUCȚIEI, RELEVEUL DE PATOLOGIE și DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ.

RELEVEUL este reprezentarea exactă, în epură, a tuturor planurilor, fațadelor și secțiunilor caracteristice ale obiectului de arhitectură, ca și a elementelor componente și detaliilor considerate semnificative. RELEVEUL trebuie să fie o oglindă fidelă a situației existente, conținând nu numai desene, dar și notații, observații etc.

RELEVEUL DE PATOLOGIE este marcarea pe releveul deja existent a tuturor degradărilor observate, datorate: apei pluviale, apei de infiltrație sau capilare, microorganismelor și formațiunilor vegetale, reacțiilor chimice, uzurii în timp, precum și a fisurilor și lacunelor structurale. Pe baza RELEVEULUI DE PATOLOGIE se efectuează analiza stării fizice a obiectului și a degradărilor observate.

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ este, alături de releveu, esențială în analiza situației obiectului studiat la momentul respectiv. Ea trebuie să fie exhaustivă, conținând atât informații generale despre obiectul de arhitectură cât și de detaliu.

II.4. STRATEGIA DE INTERVENȚIE

Se stabilește în urma coroborării datelor rezultate din analizele descrise mai sus. Decizia ce se va lua se poate referi la un tratament curativ (de îngrijire) sau preventiv (de prevenire). Intervenția poate fi DE URGENȚĂ (o defalcare a lucrărilor indispensabile pentru înlăturarea cauzelor care provoacă degradarea monumentului), DE FOND (șantierul în sine) sau DE ÎNTREȚINERE. Prin tratamentele aplicate obiectuui se execută REINTEGRAREA (RESTAURAREA) acestuia.

II.5. DEVIZUL

Prezentăm la această etapă (de STUDIU PREALABIL) DEVIZUL deoarece el este necesar, în formă estimativă, încă din prima etapă a proiectării (studiu de pre-fezabilitate). Devizul este întocmit de economiști pe baza datelor furnizate de către proiectanți (arhitecți, ingneri) concretizate în liste de lucrări, care conțin enumerarea tuturor materialelor necesare în operația de restaurare, precum și cantitățile respective. Economiștii adaugă pe această listă prețurile materialelor și furnizează un cost total, care este, de multe ori, unul dintre factorii definitorii în decizia de restaurare.

III. PROIECTUL TEHNIC

Este faza cea mai avansată a proiectării, care trebuie să furnizeze la modul cel mai detaliat toate datele referitoare la soluția de restaurare. Pe lângă planșele desenate, această fază de proiectare trebuie să mai conțină:

 • MEMORIU DE SINTEZĂ, semnat de către șeful de proiect, de regulă arhitect
 • MEMORII PE SPECIALITĂȚI: arhitectură, structuri (+comportament antiseimic), echipare cu diverse instalații și dotări, alte specialități dacă este cazul. Fiecare dintre aceste specialități va fi semnată de către responsabilul în specialitatea respectivă.
 • CAIET DE SARCINI TEHNICE. Conține descrierea detaliată a tuturor operațiunilor și procedeelor de intervenție pe obiectul de arhitectură, ca și a materialelor folosite.
 • CAIET DE NORME SPECIALE (dacă este cazul)
 • ANTEMĂSURĂTOARE (listă de lucrări), TABLOU DE FINISAJE

IV. ENUNȚAREA TEMEI

Intenția acestui proiect este efectuarea unei strategii de intervenție pe un obiect cu valoare arhitectural-istorică, într-o formă cât mai apropiată posibil de proiectarea reală. Proiectul va fi executat în grupe de către 3-4 studenți. După alegerea unui obiectiv de către fiecare echipă de studenți și aprobarea acestuia de către îndrumător (criterii: accesibilitate, reprezentativitate, existența unei documentații satisfăcătoare), proiectul se va desfășura astfel:

IV.1. FAZA I - DOCUMENTARE - timp de lucru 2 săptămâni

Studenții vor căuta o documentație (grafică, fotografică, istorică) amplă despre obiectivul studiat și vor alcătui dosare de documentare, care vor fi discutate în cadrul primei predări parțiale.

IV.2. FAZA II - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE - timp de lucru 4 săptămâni

În urma acestei etape studenții vor preda o mapă A3 conținând minimum următoarele piese:

 • releveu integral (executat de către ei sau completat) al construcției - planuri, toate fațadele, minimum două secțiuni, cu indicarea corespunzătoare a observațiilor de pe teren, separat a elementelor și spațiilor considerate valoroase, a etapizării elementelor construcției, dacă este cazul etc.
 • releveu de patologie
 • memoriu din care să reiasă concluziile documentării istorice
 • memoriu care să descrie starea fizică a construcției, întocmit pe baza releveului de patologie, precum și propunerea unor intervenții etapizate (de urgență, de fond, de întreținere)
 • documentație fotografică

Planșele desenate vor fi prezentate la o scară corespunzătoare, între 1:200 și 1:50, aleasă în funcție de mărimea obiectivului respectiv.

IV.3. FAZA III - PROIECT DE INTERVENȚIE - timp de lucru 5 săptămâni

Intervenția va ține cont de soluțiile optime din punct de vedere tehnico-economic, de punerea în valoare maximă a obiectului de arhitectură și de principiile Cartei de la Veneția. Proiectul de intervenție va conține cel puțin:

 • un plan de situație care să evidențieze integrarea obiectivului în sit și topografia terenului
 • planuri ale tuturor nivelurilor
 • fațade și 2 secțiuni reprezentative
 • o perspectivă la nivelul ochiului (de preferință din interiorul obiectului de arhitectură)
 • detalii caracteristice sau desfășurări ale pereților care delimitează spațiul prezentat în perspectivă

Piesele desenate se vor executa la o scară la alegere, în funcție de dimensiunile obiectului de arhitectură. Orice piesă suplimentară care facilitează înțelegerea obiectului de arhitectură și a propunerii de intervenție este binevenită.

Deasemenea se cere ca piesă scrisă:

 • un memoriu care să explice în mod detaliat intervenția asupra obiectului de arhitectură

IMPORTANT! La predarea finală se vor preda și lucrările executate în faza I și II.

V. CRITERII DE EVALUARE

 • corectitudinea și gradul de detaliere al releveului și releveului de patologie
 • consistența documentării
 • coerența și inventivitatea intervenției, evaluarea corectă a oportunității sale pentru obiectivul ales
 • parcurgerea logică, fără sincope, a tuturor etapelor proiectului
 • calitatea intervenției și a expresiei arhitecturale, precum și a reprezentării,
 • argumentarea satisfăcătoare a soluției

VI. DESFĂȘURAREA PROIECTULUI

 • Faza I. Prezentarea și susținerea documentației
 • Faza II. Prezentarea și susținerea analizei situației existente
 • Faza III. Predarea proiectului de intervenție, a documentării și analizei, susținere

Întocmit: Asist.arh. Codina Dușoiu
Aprobat: Lector arh. Mihai Opreanu

Proiecte în cadrul acestei teme:

Andrieș Emanuel-Robert, Geamana Ariella, Hariton Alexandra
Atelier: Mihai Opreanu
Dumitriu Sabin Ionut, German Cornelia Florina, Vasile Iulia Laura
Atelier: Mihai Opreanu
Gheorghiu Ana, Ghica Mircea Sebastian, Mateciuc Adrian Constantin
Atelier: Mihai Opreanu
Colceag Roxana Florentina, Diac Irina, Perja Anca
Atelier: Mihai Opreanu
Carvaci Petru Anton, Dinescu Mihaita, Rusu Maria Camelia
Atelier: Mihai Opreanu
Bocicor Anuta, Lohin Marilena, Radulescu Mihaela Ileana
Atelier: Mihai Opreanu
Banu Monica Ioana, Samoila Cetina, Surugiu Lucian Alin
Atelier: Mihai Opreanu
Georgescu Ana Maria, Mincu Ana Maria, Stan (Radulescu) Madalina, Șalgău Mihaela Andreea
Atelier: Mihai Opreanu
Antea Ruxandra, Gabrea Maria Cristina, Mârtu Ana, Velescu Raluca Maria
Atelier: Mihai Opreanu
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/