UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Operațiuni în situri cu personalitate

OPERAȚIUNI ÎN SITURI CU PERSONALITATE

ARGUMENT

 

Spațiul public, ca spațiu de contact și schimb de informații, capătă o nouă dimensiune: “spațiul virtual”, fără formă, imaterial, secvențial și într-o permanent mișcare. Paradigma spațiilor antice: forum, piață, agora, spațiul public determină locul unde se vor scrie regulile nescrise ale comunității, locul de interacțiune social.

Se urmărește investigarea modalităților de operare în situri cu o personalitate conturată. Exercițiul își propune găsirea unor soluții de integrare în zona studiată și rezolvarea punctelor critice atât din punctul de vedere al volumului arhitectural cât și din cel al funcțiunii propuse. Din acest motiv, argumentarea propunerii se va face în urma unei analize și a inventarierii problemelor și soluțiilor posibile.

CE

 • Analiza sitului
 • Interpretarea datelor analizei/alegerea funcțiunii
 • Conformarea volumului/expresiei arhitecturale
 • Conformarea elementelor arhitecturale în sprijinul definirii personalității clădirii

CUM

 • Dezvoltarea capacității de analiză și evaluare pe bază de criterii a potențialului unui loc
 • Dezvoltarea capacității de răspuns prin mijloace arhitecturale la concluziile analizei
 • Utilizarea coerentă a elementelor fizice care determină materialitatea obiectului de arhitectură
 • Integrarea în proiect a cunoștiințelor umanistice și tehnice dobândite anterior
 • Se va acorda atenție atât rezultatului final cât și evoluției studiului pe parcursul derulării procesului de proiectare.

OBIECTIVELE CA ETAPE ALE STUDIULUI:

 1. ANALIZĂ MULTICRITERIALĂ a spațiului urban ales, caracterizat prin anumite trăsături specifice în cadrul unei zone a orașului: Analiza trebuie să se refere la aspectele importante, și anume: accesibilitatea acestui spațiu, funcția și potențialul acestuia, starea fizică și valoarea fondului construit existent, etc. Concluziile analizei vor deternîna natura intervenției.
 2. ÎNTOCMIREA UNUI SCENARIU DE RESTRUCTURARE SPAȚIALĂ – REVITALIZARE FUNCȚIONALĂ A SPAȚIULUI URBAN STUDIAT. Proiectul trebuie să ilustreze pe un plan al zonei, modalitățile prin care un loc din oraș își poate recâștiga vocația funcțională și interesul public, cum poate acest spațiu să fie redat circuitului vieții contemporane.
 3. DETALIEREA UNEI CONSTRUCȚII NOI PROPUSE a fi integrate în spațiul urban abordat. Însă studiul se va concentra asupra efectelor acestuia asupra revitalizării zonei urbane și a relației cu contextual construit în care este amplasată.

OBIECTIVE:

Se propune studierea modalităților de intervenție în situri deja constituite și corelarea noilor forme proiectate cu revitalizarea construcțiilor existente din punct de vedere al expresiei, al impactului volumetric sau al noilor utilități.

Exercițiile se vor realiza astfel în situri vechi, parțial afectate de intervențiile ulterioare, în situri cu personalitate ambientală sau stilistică bine conturată sau în situri complet destructurate.

 1. Exersarea operării în situri deja construite și corelarea noilor propuneri cu reabilitarea construcțiilor existente din punct de vedere volumetric și funcțional;
 2. Realizarea racordului la spațiul proxim și încadrarea în contextul studiat;
 3. Sensibilizarea studenților față de o percepție rațională a sistemului urban existent;
 4. Experimentarea valențelor formative ale sistemului de proiectare – INTEGRAT – între arhitectură, urbanism și științe tehnice;
 5. Dezvoltarea capacității de a identifica și stăpâni complexitatea parametrilor care influențează procesul de elaborare a proiectului de arhitectură;
 6. Aprofundarea conceptului de dezvoltare durabilă a problemelor de mediu și ecologie;
 7. Investigarea modalităților de operare în situri cu personalitate, în situri vechi, afectate de intervenții efectuate în timp sau situri destructurate;
 8. Studiul impactului produs prin apariția, într-un context urban existent, a unei noi funcțiuni.

Pentru însușirea competențelor profesionale impuse prin planul strategic de învățământ și pentru atingerea obiectivelor didactice enunțate, tema cadru propune un model de instruire mai flexibil în activitatea de proiectare. Atelierele vor avea astfel libertatea de a-și stabili un scenariu diferit pentru abordarea programului. Siturile de lucru ale fiecărei echipe de îndrumare vor preciza un amplasament precum și capacitatea edificiilor publice specifice acelui sit.

În principal, după efectuarea analizei multicriteriale a zonei, studiul se va concentra pe stabilirea unor programe, considerate ca necesare pentru revitalizarea amplasamentului respectiv. Definirea, dimensionarea și complexitatea spațiilor vor fi precizate funcție de posibilitățile de integrare în situl existent, de constrângerile urbanistice din proximitate și vor avea la bază o argumentare teoretică și stilistică.

În esență, se dorește sensibilizarea studenților față de o percepție rațională a particularătăților contextului urban existent și conturarea unor concluzii modelatoare de spații și funcțiuni.

COMPETENȚE PROFESIONALE

 
 • Capacitatea de a crea proiecte de arhitectură ce îndeplinesc cerințele de expresivitate estetică arhitecturală, a necesităților funcționale și a adecvării structural și tehnice;
 • Aplicarea cunoștiințelor de istorie și teorie ale arhitecturii și artelor, a tehnologiilor și a științelor umaniste în proiectarea de arhitectură;
 • Capacitatea aplicării abilitățiilor specific artelor plastic ca factor de influență majoră în proiectarea de arhitectură;
 • Cunoașterea adecvată a proiectării și planificării urbane și a abilităților implicate în procesul de planificare;
 • Înțelegerea relației dintre oameni, clădiri și mediul lor, în perspective dezvoltării durabile și necesitatea de a relaționa clădirile și spațiile dintre ele, la scara și necesitățile umane;
 • Înțelegerea proiectării structurale, a problemelor de inginerie și construcție pentru utilizarea lor în proiectarea clădirilor;
 • Cunoașterea adecvată a problemelor fizice, tehnologice și de funcționare a clădirilor, pentru asigurarea confortului interior și a protecției climaterice.

Proiecte în cadrul acestei teme:

Andra Apostolescu, Irina Duma, Irina Ferche
Atelier: Dan Mihai Cocheci
Ana Maria Terzi, Ioana Patricia Nestor
Atelier: Dan Mihai Cocheci
Ana Cimpeanu
Atelier: Petru Gheorghiu
Simina Purcaru
Atelier: Georgica Mitrache
Carmen Petrea
Atelier: Georgica Mitrache
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/