UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.urb Ana Opriș
Obiective:
• însușirea unor prime elemente de analiză morfologică a unui țesut urban și de analiză compozițională a spațiilor urbane
• formularea unor concluzii critice în ce privește relația dintre caracteristicile morfologice ale țesutului urban, caracteristicile spațial – compoziționale, estetice, ambientale și calitatea funcțională a spațiilor urbane analizate
• utilizarea și perfecționarea tehnicilor de reprezentare care să permită înțelegerea și evidențierea diverselor caracteristici ale spațiului urban: morfologice, estetic-compoziționale, functionale și socio-culturale
• familiarizarea studentului cu vocabularul de specialitate și noțiuni teoretice de bază
• dezvoltarea aptitudinilor pentru studiul individual, autodidact
Conținut:
• STRĂZI (stradă cu fronturi închise; stradă cu fronturi semi-închise)
• PIEȚE / PIAȚETE URBANE (piațete / scuar în țesut cu caracter preponderent rezidențial; piețe urbane reprezentative pentru oraș, pe artere majore de circulație)
Metoda de predare:
• observație și schițe de studiu pe teren
• discuții în atelier, colective și individuale, pe baza unor mape de studiu pe parcurs
• documentare individuală
• redactare materiale grafice
Mod de evaluare:
• Lucrare finală - caiet-album format A3 (planșe grafice și studiu documentar individual) (80% din notă)
• Evoluția pe parcurs (20% din notă)
Bibliografie minimală:
• Pierre Merlin, MORFOLOGIE URBANĂ ȘI PARCELAR
• J.O. Simonds, ARHITECTURA PEISAJULUI (II 2123)
• Trișcu, Aurelian, SPAȚIILE PIETONALE, Ed Arta Grafică, București, 1985 (II 4432)
• Lynch, Kevin, THE IMAGE OF THE CITY, MIT Press, Cambridge Mass.1960, reedit 1976
• Gibbert, Frederic, COMPOZIȚIE URBANĂ, Ed. Dunod, 1972
• Cullen Gordon, URBAN SPACE
• revistele ARHITECTURA, URBANISME, JOURNAL OF URBAN DESIGN

modifică