PID-42 Atelier arhitectură (6)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr.arh. Mihaela Staicu
Colectiv:
prof. dr. Beatrice Joger, lect. dr. arh. Mihaela Staicu, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh. Andrei Năstase, arh.drd. Astrid Rottman
Obiective:
1. Trecerea la un nivel superior de înțelegere și aprofundare a unor programe de arhitectură și arhitectură de interior;
2. Ordonarea, completarea și aprofundarea cunoștințelor acumulate din materiile teoretice și din anii precedenți de studiu precum și a unor aspecte complexe, interdisciplinare, specifice temei propuse spre studiu;
3. Familiarizarea studenților cu diferitele tehnologii de producere a energiilor alternative pe baza unei abordări multidisciplinare;
4. Formarea capacității de decizie într-un timp dat, în sensul alegerii celei mai bune și optime idei – concept ce materializată în proiectul de arhitectură, poate să înglobeze toate funcțiunile cerute prin temă. În acest sens devine foarte importantă formarea competențelor ca întreg spațiul proiectat să fie adecvat funcțiunilor impuse și invers;
5. Operarea unei bune selecții a elementelor de finisaj prin coroborarea datelor selectate din cercetare, cunoștințe anterioare și opțiunilor personale și alăturarea lor adecvată într-o soluție fezabilă;
6. O bună organizare și reprezentare a pieselor de prezentat;
7. Formarea deprinderii de căutare, selecție și sinteză a bibliografiei;
8. Pregătirea unui discurs sintetic și personalizat pentru susținerea proiectului în fața comisiei și a colegilor;
Conținut:
Curricula semestrului II derulează un proiect extins cu îndrumare și două scurte – schiță de o zi, fără îndrumare.
Proiectul lung solicită întocmirea și redactarea unui proiect de locuință unifamilială, multifuncțională și independentă energetic – după modelul Solar Decathlon, structurat în două etape: întocmirea proiectului de arhitectură și întocmirea proiectului de arhitectură de interior.
Metoda de predare:
Tema este prezentată întregului an prin prelegeri teoretice și prezentări multimedia. Se organizează colocvii în afara universității și întâlniri cu specialiști din domenii conexe, pentru informarea asupra programelor specific, fluxurilor tehnologice necesare a fi luate în calcul în economia proiectului dar și asupra aspectelor care țin prin specificul viitoarei meserii, de lucrul în echipă.
În atelier fiecare student beneficiază continuu de corectură individuală și la panou în etapele succesive ale proiectului.
De importanță deosebită se consideră a fi cercetarea individuală, vizitele în sit, cercetarea pieței produselor de profil, schițe, exemple, întocmirea și aprofundarea bibliografiei.
Mod de evaluare:
Prezentare individuală a proiectului în fața comisiei și a colegilor coroborată cu activitatea și prezența la atelier.
Prezența și activitatea pe parcurs + Evaluare finală a pieselor cerute prin fiecare temă în parte. Susținere individuală a proiectului cu notare în juriu.
Bibliografie minimală:
DEPLAZES, Andrea (Ed.) – Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. A Handbook; Birkhäuser, 2005
FRAMPTON, Kenneth – Modern Architecture: A critical History, Thames & Hudson, 1982
GRAF, Anton – Casa Pasivă, Editura Casa, Oradea, 2013
IONESCU, Grigore – Arhitectura pe Teritoriul României de-a Lungul Veacurilor, Editura Academiei RSR, București, 1982
LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET – Oeuvre Complete (8 Vol.); Zurich, 1929-1970;
LUCAS, Stephen E. – Arta de a Vorbi în Public, Editura Polirom, Iași, 2014
NEUFERT, Ernst – Manualul Arhitectului, Editura Alutus, 2004
PATRULIUS, Radu R.– Locuința în timp și spațiu, Editura Tehnică, București, 1975
PIAGET, Jean – Psihologia Inteligenței, Editura Științifică, București, 1998
PRUNDEANU, Delia – Tehnologia lucrărilor decorative, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995
SĂSĂRMAN, Gheorghe; LASCU, Nicolae; DEAC, Alexandrina – Gândirea Estetică în Arhitectura Românească, Editura Meridiane, 1983
VIDIELLA , Alex Sanchez - Green Living, Sustainable Houses - Books Publishers bvb, Antwerp, 2009
ARCHITECTURAL REVIEW, A+U, DETAIL, L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI, TECHNIQUES & ARCHITECTURE; AA 196 - Habitat Entre L`individuel et Collectif, AA 203 - Du Village a la Ville, AA 225 - Le Logement, AA 226 - Maison

modifică