PID-42 Atelier arhitectură (6)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 14
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger
Colectiv:
prof. dr. habil. arh. Beatrice-Gabriela Jöger, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh. Andrei Năstase, arh. drd. Astrid Rottman, arh. drd. George Dobre
Obiective:

Cunoașterea și aprofundarea unui program de arhitectură complex -locuința, din perspective multifațetate, flexibile, transdisciplinare.
• Ridicarea nivelului de cunoștințe tehnice care compun și definesc un proiect de arhitectură sustenabil prin înțelegerea și rezolvarea corectă a diferitelor solicitări de ordin tehnic care se impun a fi luate în calcul în proiectarea generală de arhitectură și a spațiului interior în particular;
• Construirea unui specific al temei plecând de la înțelegerea factorului uman ca utilizator al spațiului proiectat;
• Capacitatea de a construi o temă flexibilă în acord cu scenariile în care poate fi folosită locuința;
• Selectarea și integrarea abilă a diferitelor instalații și spații tehnice în proiectul de arhitectură;
• Punerea la curent cu cele mai noi materiale inteligente și integrarea lor în proiectul de arhitectură în așa fel încât nu doar să îmbunătățească performanțele tehnice al clădirii proiectate ci și să ofere un răspuns satisfăcător estetic;
• Capacitatea de a redacta și reprezenta un proiect la nivel de autorizație de construcție, în primă etapă și la nivel de detalii de execuție, în cea de-a doua etapă.
• Capacitatea de a armoniza conținutul / mobilierul casei la aspectul său exterior;
• Capacitatea de a cântări și ierarhiza compromisurile legate de valorizarea unor funcțiuni și a unor spații ori materiale utilizate.
• Responsabilitate față de toate disciplinele tehnice și în coordonarea tuturor actanților angrenați în proiectare;
• Responsabilitate și constanță în asumarea unor situații complexe de lucru;
• Etică în asumarea surselor de documentare.

Conținut:

Curricula semestrului II derulează un proiect extins, organizat în două etape, cu îndrumare și trei scurte – schiță de o zi, fără îndrumare.
Proiectul lung solicită întocmirea și redactarea unui proiect de locuință unifamilială, multifuncțională și independentă energetic – după modelul Solar Decathlon, structurat în două etape: întocmirea proiectului de arhitectură și întocmirea proiectului de arhitectură de interior.

Metoda de predare:

Tema este prezentată întregului an prin prelegeri teoretice și prezentări multimedia. Se organizează colocvii în afara universității și întâlniri cu specialiști din domenii conexe, pentru informarea asupra programelor specific, fluxurilor tehnologice necesare a fi luate în calcul în economia proiectului dar și asupra aspectelor care țin prin specificul viitoarei meserii, de lucrul în echipă.
În atelier fiecare student beneficiază continuu de corectură individuală și la panou în etapele succesive ale proiectului.
De importanță deosebită se consideră a fi cercetarea individuală, vizitele în sit, cercetarea pieței produselor de profil, schițe, exemple, întocmirea și aprofundarea bibliografiei.

Mod de evaluare:

Prezentare individuală a proiectului în fața comisiei și a colegilor coroborată cu activitatea și prezența la atelier.
Prezența și activitatea pe parcurs + Evaluare finală a pieselor cerute prin fiecare temă în parte. Susținere individuală a proiectului cu notare în juriu.

Bibliografie minimală:

DURAN, Sergi Costa – Maisons ecolos; Green living- sustainable houses
EDWARDS, A.R., The Sustainability Revolution, New Society Publishers 2005, Canada
FRAMPTON, Kenneth – „Modern architecture: a critical history”, Thames & Hudson, Londra, 1992
GRAF, Anton – Casa Pasivă, Editura Casa, Oradea, 2013
GAUSA, Manuel – „Housing: new alternatives - new systems”, Actar, Barcelona, 1998
IONESCU, Grigore – Arhitectura pe Teritoriul României de-a Lungul Veacurilor, Editura Academiei RSR, București, 1982
LAPLATINE, Francois – Descrierea etnografică, Editura Polirom, Iași, 2000
LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET, Oeuvre Complete (8 Vol.); Zurich, 1929-1970;
LUCAS, Stephen E. – Arta de a Vorbi în Public, Editura Polirom, Iași, 2014
MAGWOOD, C., Essential Sustainable Home Design, New Society Publishers 2017, Canada
NEUFERT, Ernst – Manualul Arhitectului, Editura Alutus, 2004
PATRULIUS, Radu R.– Locuința în timp și spațiu, Editura Tehnică, București, 1975
PIAGET, Jean – Psihologia Inteligenței, Editura Științifică, București, 1998
PRUNDEANU, Delia – Tehnologia lucrărilor decorative, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995
SĂSĂRMAN, Gheorghe; LASCU, Nicolae; DEAC, Alexandrina – Gândirea Estetică în Arhitectura Românească, Editura Meridiane, 1983
STAICU, Mihaela – Amprente: O incursiune antropologică în locuirea din marile ansambluri – cazul Drumul Taberei, Editura UAUIM, București, 2013
TODOROV, Tzvetan – Viața comună: eseu de antropologie generală, Editura Humanitas, București, 2009
VIDIELLA , Alex Sanchez - Green Living, Sustainable Houses - Books Publishers bvb, Antwerp, 2009
ARCHITECTURAL REVIEW, A+U, DETAIL, L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI, TECHNIQUES & ARCHITECTURE; AA 196 - Habitat Entre L`individuel et Collectif, AA 203 - Du Village a la Ville, AA 225 - Le Logement, AA 226 – Maison