CP-18 Documentație economică

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
drd.arh Ioana Urdea
Obiective:

Dobândirea cunoaștințelor de bază în ceea ce privește legislația în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a amenajării teritoriului și urbanismul.
Familiarizarea studenților cu documentațiile complete în vederea eliberării unei autorizații de construire.
Parcurgerea integrală a unui exercițiu de antemăsurătoare
Cunoașterea problematicii specifice circuitului documentațiilor în administrația publică (primărie, consiliu județean)
Dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare pentru coordonarea elaborării unei documentații complete (lucrul în echipa pluridisciplinară de restaurare și/sau reabilitare a clădirilor istorice).

Conținut:

Introducere, generalități (necesitatea cursului, definiții, relația proiectant-beneficiar-for de avizare; calitatile si defectele sistemului)
Structura proiectului de avizare in general, a documentatiei economice în particular; definiții, cadru conținut etc.
Elemente de bază: antemasuratoare, deviz pe obiect, deviz general
Graficul de eșalonare a lucrărilor, cel de supraveghere a execuției
Documentații pentru avize, anexe etc.
Certificatul de urbanism, documente ataște, cazurile în care este necesar CU
Autorizația de Construire, conținutul unei documentații
Documentațiile și cererile pentru avize, institutii avizatoare, rolul Arh. șef de județ, DJCPN, etc.
Exerciții: completare a Cererii pentru CU și întocmirea unui CU, completare a Cererii de AC și întocmirea unei AC,inclusiv anexa, întocmirea dosarului pentru o documentație DTAC/DTDC pe un caz simplu ( imobil str. Ocnei 8).,

Metoda de predare:

Predare prin exemple, studii de caz

Mod de evaluare:

Lucrare de verificare 50%
Evaluarea activității pe parcurs 50%

Bibliografie minimală:

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcții
ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea (actualizat pânã la data de 30 iulie 2010*)

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 (*actualizată*) privind amenajarea teritoriului și urbanismul

HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicatã*)pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

HOTĂRÂRE nr. 273 din 31 martie 2010 pentru modificarea Normelor metodologice privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

HOTĂRÂRE nr. 273 din 31 martie 2010 pentru modificarea Normelor metodologice privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Legea nr.422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice (*republicatã*)

Regulamentul Local de Urbanism pentru zona istorică aferent PUG Sibiu

Indicator norme de deviz pentru lucrări de construcții industriale, agrozootehnice, locuințe și social-culturale,
ediția a II-a, C, 1981