ST-104 Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 1
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect. Anamaria Mortu
Colectiv:
conf. dr. arh. Zina Macri, lect. dr. arh. Ioana Șerbănescu, lect. dr. arh. Daniel Armenciu, lect. dr. arh. Laura Dobrescu, lect. dr. arh. Monica Mureșanu, asist. dr. arh. Andreea Prelipcean, asist. dr. arh. Oana Mihăescu, asist. dr. arh. Raluca Trifa, asist. dr. arh. Radu Sfinteș, asist. dr. arh. Oana Pavăl.
Limba de predare:
română
Obiective:
Aplicațiile practice de tehnologie arhitecturală (APTA) au ca principal scop înțelegerea și exersarea noțiunilor teoretice dobândite în cadrul cursurilor de Introducere în fizica construcțiilor și Detaliere de arhitectură (1) pe care studenții le parcurg în semestrul I.
Conținut:
În cadrul aplicațiilor practice se propune un exercițiu de proiectare pentru execuție și detaliere a construcției studiate la proiectul de Atelier din anul II, semestrul II. Temele pentru studiu sunt legate între ele, organizate într-o succesiune logică și corelate cu noțiunile teoretice însușite în cadrul cursurilor amintite. Temele de studiu propuse vor urmări etape similare celor din practica reală pornind de la imaginea arhitecturală la schițarea detaliilor, analizând variantele și rezolvările de racordare între diferite sisteme constructive și de finisaj.
Activitatea din cadrul APTA va presupune conceperea și redactarea unor detalii tehnice similare celor ale proiectelor de execuție, având ca suport o documentare tehnică prealabilă privind sistemele existente pe piață și studiul individual cu schițe ale unor soluții posibile.
Având ca suport proiectul de arhitectură predat la Atelier în anul II, semestrul II, în cadrul întâlnirilor dedicate aplicațiilor practice de tehnologie arhitecturală se propune studierea unor posibile soluții de conformare pentru:
• Sisteme de fațade ventilate;
• Finisaje interioare pentru pereți;
• Finisaje interioare pentru pardoseli

Metoda de predare:
Aplicațiile practice de tehnologie arhitecturală (APTA) sunt structurate pe module corespunzatoare capitolelor parcurse la cursurile Detaliere (1) si Introducere in fizica constructiilor.
Discuții și corecturi individuale sau colective având ca suport schițele de detaliu și documentațiile predate înaintea fiecărui modul
Mod de evaluare:
Predarea mapei conținând documentatia si piesele desenate, redactate în formă finală, se va face in sesiune, la o data anterioara zilei in care este programată susținerea, conform orarului.
Pentru promovarea disciplinei este necesară obținerea notei 5.00, fără rotunjiri.
Pentru notare se vor lua în considerare:
• calitatea schițelor și a documentării ca parte a studiului individual precum și corectitudinea și calitatea rezolvărilor propuse;
• corectitudinea reprezentărilor grafice;
• participarea activă în cadrul aplicațiilor practice.
Bibliografie minimală:
Pentru rezolvarea temelor se recomandă utilizarea materialelor bibliografice indicate la cursurile Detaliere Arhitecturală 1 și Introducere în fizica construcțiilor.
În completare se pot consulta materialele bibliografice ale cursurilor Construcții din lemn și oțel și Construcții din zidărie și beton.
Bibliografie selectivă:
Addenda aferentă cursului de Finisaje 1 referitoare la Pardoseli (Documentație pardoseli. Soluții moderne – 7 pagini).
Addenda aferentă cursului de Finisaje 1 referitoare la Lambriuri (2 pagini).
Sisteme performante pentru fațade, autor: Ana-Maria Dabija.
NP 135 – 2013 Normativ privind proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilată.
http://www.mdrap.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXIV/24_30_NP_135_2013.pdf
Construcții din zidărie și beton armat, autor: Rodica Crișan:
https://www.uauim.ro/departamente/st/discipline/CZB/CZB_suport_de_curs.pdf
(a se vedea inclusiv exemplul de plan redactat pentru execuție – p. 91)
Construction Architecture: Materials Processes Structures. A Handbook, Andrea Deplazes (ed.), Birkhäuser. http://www.sze.hu/~eptansz/Deplazes_Constructing_Architecture.pdf
(pp. 401 – 403 = exemple de cotare; p. 405 = exemple de hașuri din detaliile europene)
STAS 1434-83 Linii, Cotare, Reprezentari Conventionale (aflat încă în vigoare)
https://vdocuments.site/stas-1434-1983-linii-cotare-reprezentari-conventionale-indicator.html
(hașuri RO – p. 11).
Facade Construction Manual-Birkhäuser, 2004, autori: Thomas Herzog, Roland Krippner, Werner Lang, colecția Detail, ed. Birkhäuser.
Dry Construction: Principles, Details, Examples, 2008, autori: Karsten Tichelmann, Jochen Pfau, colecția Detail, ed. Birkhäuser.
Observații:
Aplicațiile practice se vor elabora în colective formate din 2 studenți

Înaintea fiecărei aplicații sunt obligatorii parcurgerea noțiunilor teoretice, documentarea și schițarea rezolvării propuse pentru fiecare tema anunțată

Încărcarea materialelor (schițe, documentații, piese desenate) este obligatorie înaintea fiecărui seminar