UAUIM
Home | The University | Faculties | Departments | Alumni | Doctoral studies | Research | Contact

SFA-37 Construction Legislation

The Faculty of Interior Architecture / Interior Architecture
5th Year, sem 1, 2019-2020 | Compulsory Course | Hours/Week: 2C | ECTS Credits: 2
Department:
Study of Form and Ambience
Course Leader:
dr.av Raluca Iordănescu
Learning outcomes:

Laws, rules, normes, related to architecture programmes, and ways through which they influence Interior Architecture.

Content:

Lectures:

1. The connection between law, architecture, and urban planning; the interdisciplinary character of these domains; the current legal framework
2. The history of Romanian urban planning law
3. Urban planning regulations
4. Documents for urban planning (the General Urban Plan, the Area Urban Plan, the Detailed Urban Plan)
5. Urban planning and building regulations: duties, special rules for urban planning and construction projects
6. Town planning permits: the planning certificate
7. Town planning permits: the building permit
8. The national cultural heritage (the question of historical monuments); expropriations for public purposes
9. Liabilities in the case of breaching regulations involving urban administrative acts (penalties)
10. Organizing and practicing the architectural profession; copyright issues
11. Case studies regarding town planning permits (planning certificates and building permits; interruption of a building permit; demolition of a building)
12. Case studies regarding urban planning documents and building permits involving national cultural heritage buildings
13. Case studies regarding project deadlines, recording infringements and questions of jurisdiction concerning the domain
14. Open session, conclusions

Teaching Method:

Lectures with visual aids

Assessment:

Written examination (essay-based)

Bibliography:

Reference works, textbooks, monographs:
1. ASTENGO, Giovanni, Urbanistica, la scienza del futuro, Editura La Finestra, Lavìs, 2011
2. AUBY, Jean-Bernard, HUGUES, Perinet-Marquet et NOGUELLOU, Rozen, Droit de l’urbanisme et de la construction, Editura Montchrestien, Paris 2011
3. CRĂCIUN Cerasella, Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural, antropic și cultural în amenajarea teritoriului și în urbanism, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 2010
4. CULLINGWORTH, J.B., Town and country planning in Britain, Psychology Press, London, 2002
5. DUȚU, Mircea, Dreptul urbanismului, Editura Universul Juridic, București, 2010
6. LASCU, Nicolae, Evoluția legislației și reglementărilor referitoare la dezvoltarea urbanistică și a locuințelor în România până la al doilea război mondial, cercetare în cadrul unui contract cu „Urban Proiect”, București, 1993
7. PĂNOIU, Andrei, Evoluția orașului București, Editura Fundației Arhitext design, București, 2011
8. PUIE, Oliviu, Reglementări juridice în materia urbanismului, Editura Universul Juridic, București, 2010

Legal acts, codes, statutes:
9. Civil Code
10. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
11. HG. nr.525/1995 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, republicată
12. Ordin nr.13/N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general”, indicativ GP038/99
13. Ordin nr.176/N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal”, indicativ GM-010-2000
14. Ordin nr.176/N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu”, indicativ GM 009-2000
15. Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ GP038/99 aprobat prin Ordinul nr.13/N/10.03.1999
16. Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000
17. Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ GM-009-2000 aprobat prin Ordinul nr.37/N/08.06.2000
18. Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul nr.21/N/10.04.2000
19. Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată
20. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
21. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizată, republicată
22. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată, actualizată
23. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată
24. Legea nr.554/2004 contenciosul administrativ, modificată, actualizată
25. Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
The English taught Arhitecture Programme:
https://architecture.uauim.ro/
Ten Good Reasons.pdf
UAUIM brochure.pdf