Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
Anul III, sem 2, 2016-2017

SFA-53 | Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite

Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Departament: Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf.dr.arh Gabriela Mindu
Obiective:
În capitolul „Materiale Plastice” - pornind de la nivelul de cunoștințe de bază dobândit în anii de studii precedenți, prin intermediul acestui curs studenții vor înțelege principalele caracteristici ale materialelor plastice, limitele care condiționează designul acestor produse, vor dimensiona elementele componente, vor stabili criterii de proiectare a formei, în corelare cu procedeul de formare, posibilitățile de asamblare și de decorare ale acestora. În capitolul „Materiale Compozite” - vor cunoaște tipurile de materiale compozite, clasificarea lor precum și principalele domenii de utilizare a materialelor compozite. Vor înțelege mecanismele de armare a diverselor matrici cu fibre diferite, procedeele de obținere și proprietățile importante pentru materialele compozite. În final, vor cunoaște diverse produse din materiale compozite cu aplicații în arhitectură și design.
Conținut:
Titlul cursurilor

1 Materiale plastice - Noțiuni generale despre Materialele Plastice; Proprietățile compușilor macromoleculari.
2 Materiale plastice - Tipuri de materiale termoplastice; Materiale auxiliare și aditivi.
3 Materiale plastice - Procedee de formare a produselor din materiale plastice; Pregătirea materialelor plastice; Formarea prin injectare.
4 Materiale plastice - Formarea prin injectare - termoformare; Formarea prin extrudare; Termoformarea; Calandrarea.
5 Materiale plastice - Formarea prin sinterizare; Formarea prin compresie; Formarea prin turnare; Acoperiri cu materiale plastice.
6 Materiale plastice - Proiectarea pieselor injectate din materiale plastice; Concepția asamblării pieselor din materiale plastice.
7 Materiale plastice - Decorarea materialelor plastice; Fasonarea materialelor plastice.
8 Materiale compozite - Definirea și clasificarea materialelor compozite
9 Materiale compozite - Domenii de utilizare a materialelor compozite.
10 Materiale compozite - Fibre utilizate pentru materialele compozite: fibre organice, de carbon, metalice, ceramice, din bazalt, din sticlă, textile.
11 Materiale compozite - Matrici utilizate în materialele compozite: matrici polimerice, matrici ceramice
12 Materiale compozite - Procedee de obținere a materialelor compozite
13 Materiale compozite - Proprietățile materialelor compozite: elastice, mecanice, termice, chimice, electrice etc.
14 Materiale compozite - Produse din materiale compozite importante în arhitectură și design
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice însoțite de materiale ilustrative. Capitolul „Materiale Plastice” va fi însoțit de comentarea unor sortimente de produse, caracteristicile acestora, compatibilitățile și incompatibilitățile. Vor fi analizate comparativ principiile de proiectare ale produselor din mase plastice și posibilitățile de finisare + comentarii pe obiecte realizate din acest material + discuții cu specialiști din domeniu. Capitolul „Materiale compozite” va cuprinde explicații privind corelarea proprietăți - calitate - domenii de utilizare a materialelor compozite. Vor fi explicate mecanismele de armare a diverselor matrici cu fibre diferite.
Mod de evaluare:
Capitolul „Materiale Plastice” : Examen scris cu recunoașterea materialelor și produselor + referat despre un produs din material plastic la alegere cãruia sã i se prezinte/descrie toate etapele de la faza de proiectare pânã la cea de formare și decorare.
Nota capitol „Materiale plastice” = nota examenului (25%) + nota referatului (20%) + frecvența la curs (5%).
Capitolul „Materiale compozite” : Examen scris + referat cu alegerea unui produs din materiale compozite și descrierea unui posibil flux de fabricație.
Nota capitol „Materiale compozite” = nota examenului (25%) + nota referatului (20%) + frecvența la curs (5%).
Bibliografie minimală:
Pentru capitolul „Materiale Plastice” :
1. MINDU SAVU Gabriela, EVI Lucreția, Tehnologia materialelor plastice, Edit. Univ. I. Mincu, 2005;
2. ȘEREȘ Ion, Materiale termoplastice pentru injectare, tehnologie, încercări, Oradea, 2003;
3. ȘEREȘ Ion, Matrițe de injectat, Oradea, 1999;
4. ȘEREȘ Ion, Matrițe de injectat în exemple. Soluții constructive, exemple de matrițe, date utile, Oradea, 1997;
5. HORUN S., PĂUNICĂ T., Memorator de materiale plastice, București, 1988;
6. PURDELEA D., Nomenclatura chimiei organice, București, 1986;
7. *** Procese și utilaje în industria de prelucrare a compușilor macromoleculari, București, 1976;
Pentru capitolul „Materiale Compozite” :
1. Brocke P., Schurmans H., Verhoest J., Inorganic Fibres & Composite Materials, EPO Applied Technology Series, Vol. 3, Pergamon International Information Corporation, USA, 1990;
2. Toma N., Materiale compozite ceramice, Editura Printech, București, 2001;
3. Toma N., Compozite ceramică - ceramică, Editura Printech, București, 2001;
4. Radu D., Iovu H., Materiale polimerice armate cu fibre oxidice vitroase, Editura Printech, București, 2001;
5. Radu D., Dima V., Matrici oxidice armate cu fibre vitroase, Editura Matrix Rom, București, 2002;
6. Lupescu M. B., Fibre de armare pentru materiale compozite, Editura Tehnică, București, 2004.
Observații:
Nota finală a examenului va consta în media aritmetică a notelor oținute la cele două capitole distincte. Pentru a promova, este necesară obținerea valorii minime 5, la fiecare capitol în parte.