Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
Anul III, sem 2, 2015-2016

SFA-53 | Ceramică, sticlă, materiale plastice şi compozite

Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Departament: Studiul Formei şi Ambient
Titular:
conf.dr.arh Gabriela Mindu
Obiective:
În capitolul „Materiale Plastice” - pornind de la nivelul de cunoştinţe de bază dobândit în anii de studii precedenţi, prin intermediul acestui curs studenţii vor înţelege principalele caracteristici ale materialelor plastice, limitele care condiţionează designul acestor produse, vor dimensiona elementele componente, vor stabili criterii de proiectare a formei, în corelare cu procedeul de formare, posibilităţile de asamblare şi de decorare ale acestora. În capitolul „Materiale Compozite” - vor cunoaşte tipurile de materiale compozite, clasificarea lor precum şi principalele domenii de utilizare a materialelor compozite. Vor înţelege mecanismele de armare a diverselor matrici cu fibre diferite, procedeele de obţinere şi proprietăţile importante pentru materialele compozite. În final, vor cunoaşte diverse produse din materiale compozite cu aplicaţii în arhitectură şi design.
Conţinut:
Titlul cursurilor

1 Materiale plastice - Noţiuni generale despre Materialele Plastice; Proprietăţile compuşilor macromoleculari.
2 Materiale plastice - Tipuri de materiale termoplastice; Materiale auxiliare şi aditivi.
3 Materiale plastice - Procedee de formare a produselor din materiale plastice; Pregătirea materialelor plastice; Formarea prin injectare.
4 Materiale plastice - Formarea prin injectare - termoformare; Formarea prin extrudare; Termoformarea; Calandrarea.
5 Materiale plastice - Formarea prin sinterizare; Formarea prin compresie; Formarea prin turnare; Acoperiri cu materiale plastice.
6 Materiale plastice - Proiectarea pieselor injectate din materiale plastice; Concepţia asamblării pieselor din materiale plastice.
7 Materiale plastice - Decorarea materialelor plastice; Fasonarea materialelor plastice.
8 Materiale compozite - Definirea şi clasificarea materialelor compozite
9 Materiale compozite - Domenii de utilizare a materialelor compozite.
10 Materiale compozite - Fibre utilizate pentru materialele compozite: fibre organice, de carbon, metalice, ceramice, din bazalt, din sticlă, textile.
11 Materiale compozite - Matrici utilizate în materialele compozite: matrici polimerice, matrici ceramice
12 Materiale compozite - Procedee de obţinere a materialelor compozite
13 Materiale compozite - Proprietăţile materialelor compozite: elastice, mecanice, termice, chimice, electrice etc.
14 Materiale compozite - Produse din materiale compozite importante în arhitectură şi design
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice însoţite de materiale ilustrative. Capitolul „Materiale Plastice” va fi însoţit de comentarea unor sortimente de produse, caracteristicile acestora, compatibilităţile şi incompatibilităţile. Vor fi analizate comparativ principiile de proiectare ale produselor din mase plastice şi posibilităţile de finisare + comentarii pe obiecte realizate din acest material + discuţii cu specialişti din domeniu. Capitolul „Materiale compozite” va cuprinde explicaţii privind corelarea proprietăţi - calitate - domenii de utilizare a materialelor compozite. Vor fi explicate mecanismele de armare a diverselor matrici cu fibre diferite.
Mod de evaluare:
Capitolul „Materiale Plastice” : Examen scris cu recunoaşterea materialelor şi produselor + referat despre un produs din material plastic la alegere cãruia sã i se prezinte/descrie toate etapele de la faza de proiectare pânã la cea de formare şi decorare.
Nota capitol „Materiale plastice” = nota examenului (25%) + nota referatului (20%) + frecvenţa la curs (5%).
Capitolul „Materiale compozite” : Examen scris + referat cu alegerea unui produs din materiale compozite şi descrierea unui posibil flux de fabricaţie.
Nota capitol „Materiale compozite” = nota examenului (25%) + nota referatului (20%) + frecvenţa la curs (5%).
Bibliografie minimală:
Pentru capitolul „Materiale Plastice” :
1. MINDU SAVU Gabriela, EVI Lucreţia, Tehnologia materialelor plastice, Edit. Univ. I. Mincu, 2005;
2. ŞEREŞ Ion, Materiale termoplastice pentru injectare, tehnologie, încercări, Oradea, 2003;
3. ŞEREŞ Ion, Matriţe de injectat, Oradea, 1999;
4. ŞEREŞ Ion, Matriţe de injectat în exemple. Soluţii constructive, exemple de matriţe, date utile, Oradea, 1997;
5. HORUN S., PĂUNICĂ T., Memorator de materiale plastice, Bucureşti, 1988;
6. PURDELEA D., Nomenclatura chimiei organice, Bucureşti, 1986;
7. *** Procese şi utilaje în industria de prelucrare a compuşilor macromoleculari, Bucureşti, 1976;
Pentru capitolul „Materiale Compozite” :
1. Brocke P., Schurmans H., Verhoest J., Inorganic Fibres & Composite Materials, EPO Applied Technology Series, Vol. 3, Pergamon International Information Corporation, USA, 1990;
2. Toma N., Materiale compozite ceramice, Editura Printech, Bucureşti, 2001;
3. Toma N., Compozite ceramică - ceramică, Editura Printech, Bucureşti, 2001;
4. Radu D., Iovu H., Materiale polimerice armate cu fibre oxidice vitroase, Editura Printech, Bucureşti, 2001;
5. Radu D., Dima V., Matrici oxidice armate cu fibre vitroase, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002;
6. Lupescu M. B., Fibre de armare pentru materiale compozite, Editura Tehnică, Bucureşti, 2004.
Observaţii:
Nota finală a examenului va consta în media aritmetică a notelor oţinute la cele două capitole distincte. Pentru a promova, este necesară obţinerea valorii minime 5, la fiecare capitol în parte.