Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
Anul V, sem 2, 2016-2017

CP-45 | Studiu de amplasament – zone construite protejate

Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2

Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titular:
prof.dr.arh. Sergiu Nistor
Colectiv:
prof. S. Nistor
conf. Stefan BALICI
lect. Irina IAMANDESCU
lect. Adrian CRACIUNESCU
lect. Toader POPESCU
lect. Petru MORTU
conf. Valeriu DRAGAN
Obiective:
Asimilarea și aplicarea metodelor de cercetare, de reglementare și de intervenție în zone construite protejate, reabilitarea, punerea în valoare și conservarea valorilor culturale caracteristice acestor zone prin inserția de clădiri noi sau extinderea unor clădiri
Conținut:
Titlurile cursurilor"
1. Arhitectura contemporană în zone construite protejate: realitate și problematica in abordarile teoretice contemporane.
2. Zone istorice, protejare și conservare integrata. Convenții, recomandari si practică
3. Metodologia de analiză, delimitare, instituire și reglementare a zonelor construite protejate
4. Studiu de caz (I): delimitare și instituire de zonă construită protejata
5. Studiu de caz (II): analiza de sit în zonă construită protejată
6. Studiu de caz (III): analiza de sit cu identificarea valorilor culturale ale peisajului urban-rural-natural
7. Cazuistica internațională

Seminarii:
1. Metodologia de analiză, delimitare, instituire și reglementare a zonelor construite protejate: obiectivele studiului istoric general și studiului istoric zonal.
Studentii vor primi informatii din OMTCTL 562/2003 cu privire la continutul studiului istoric general si zonal, fisa de localitate, legenda – cadru a planselor de reglementare.
2. Definirea valorilor istorice, arhitecturale, memoriale și peisagere in vederea delimitării ZCP.
Prezentarea unor ZCP date spre studiu. Studentilor li se vor prezenta categorial elementele caracteristice zonei pe care o vor avea de analizat in vederea organizarii vizitei pe sit.
3.4.5. Studiu pe teren
Studiul pe teren se realizeaza individual si are ca subiect 2 ZCP.
In urma documentarii studentii vor realiza individual caietul de seminar ce va face analiza de sit pentru una dintre cele doua ZCP vizitate. Rolul vizitei - de a remarca diversitatea fenomenologica a siturilor protejate si a stimula dialogul la seminarii.
6. Influența valorilor zonei construite protejate asupra construibilității sitului
Cunoasterea caracteristicilor zonei de studiu si stabilirea intinderii analizei sitului, parametrii analizei si obiectivele acesteia.
7. Integrarea arhitecturii contemporane în zona construita protejata: armonie / contra-punct
Metoda de predare:
Prelegeri (teorie, prezentări de proiecte și de metode) + seminarii
Mod de evaluare:
Examinarea scrisă (grila) și evaluarea activității de seminar (studiul de amplasament intr-o zonă construită protejată).
Activitatea de seminar se concretizează prin predarea unui caiet de seminar compus din 8-10 planse A3 cuprinzând documentar foto - 2 x A3, criterii de definire a valorilor culturale ale ZCP si manifestarea lor in cadrul si asupra sitului – 4 - 6 x A3, raspunsul interventiei la provocarile valorilor zonei (schita-concept) – 2 x A3
Bibliografie minimală:
Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, publicată în M.Of. nr. 152- 04/12/2000
Legea nr. 422 din 18/07/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 20/11/2001
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Carta internationala pentru conservarea și restaurarea monumentelor și siturilor (Carta de la Veneția) adoptată la cel de-al ii-lea Congres internațional al arhitecților și tehnicienilor monumentelor istorice, Venetia 25-31 mai 1964
UNESCO - Recomandări referitoare la protejarea și rolul contemporan al zonelor istorice – 1976
Carta ICOMOS pentru conservarea orașelor și zonelor istorice, Washington 1987
Carta ICOMOS privind interpretarea și prezentarea siturilor culturale patrimoniale – Quebec, 2008
UNESCO - Recomandarea asupra peisajului urban istoric, cuprinzând inclusiv un glosar de definiții – 2011
Ordinul Ministrului Transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 562/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone protejate (PUZ)”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 11 februarie 2004
Vienna Memorandum on “World Heritage and Contemporary Architecture” http://whc.unesco.org/archive/2005/whc05-15ga-inf7e.pdf
Observații:
Studiul pe teren se va face înzone construite protejate din mun. București și va avea ca obiectiv documentarea pe subiectele seminariilor. Cu acordul titularului de curs, studenții doritori vor putea aborda o tema de seminar din localitatea de reședință.